Czy na terenie Puszczy Bydgoskiej powstanie Bydgoski Park Narodowy?

Województwo kujawsko-pomorskie pozostaje jedynym, w którym nie tylko nie ma żadnego parku narodowego, ale również nie ma propozycji jego utworzenia. Sytuację zmienić może Bydgoski Park Narodowy.

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zabiega o utworzenie nowych i rozszerzenie granic funkcjonujących już parków narodowych. Wśród propozycji jest utworzenie Bydgoskiego Parku Narodowego. Fundacja zauważa, że od 2001 roku nie powstał w naszym kraju żaden park narodowy, a obecnie wyznaczone zajmują mniej niż 1 procent powierzchni kraju.

– Należy to zmienić już teraz. Nie mamy już czasu na dalsze zwlekanie ze zmianą prawa dotyczącego tworzenia i powiększenia parków narodowych w Polsce. Przypominamy, że na utworzenie czekają Turnicki Park Narodowy, Mazurski Park Narodowy i Jurajski Park Narodowy, wpisane do krajowych strategii jako planowane do utworzenia parki narodowe. W obliczu kryzysu klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności, to na osobach sprawujących władzę spoczywa obowiązek zmian, które pozwolą przywrócić parkom narodowym należne im miejsce – czytamy na stronie Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.

Przedstawiciele Fundacji przygotowali obszerne opracowanie, w którym znaleźć można propozycje utworzenia nowych parków narodowych i rozszerzenia granic dotychczasowych. Wśród nich zaproponowano stworzenie Bydgoskiego Parku Narodowego, który ochroną miałby objąć nie tylko charakterystyczny krajobraz, ale również wiele cennych gatunków zwierząt i roślin.

Gdy przyjrzeć się rozmieszczeniu parków narodowych na mapie Polski, widać kilka dużych obszarów „bez-parkowych”, gdy jednak dodać postulaty powołania nowych parków, pozostaje taki obszar pomiędzy Parkami Narodowymi: Kampinoskim, Borów Tucholskich, Drawieńskim i Wielkopolskim. Jest to w większości obszar województwa kujawsko-pomorskiego, które nie ma w swoim zasięgu żadnego parku narodowego. W trakcie prac nad publikacją, pozostawało to również jedyne województwo nieposiadające żadnej propozycji powołania nowego parku narodowego – czytamy w opracowaniu Piotra Kluba.

Jak wygląda według propozycji Bydgoski Park Narodowy?

Granice parku zostały oparte o granice wydzieleń leśnych w zarządzie dwóch nadleśnictw – Solec Kujawski i Cierpiszewo. Północną jego granicę wyznacza DK nr 10, na północnym wschodzie granica przebiega Doliną Wisły. Zachodnia granica wiedzie granicą Nadleśnictwa Solec Kujawski z Nadleśnictwem Bydgoszcz. Południowa granica została wyznaczona sztucznie – przecina ona zwarty ekosystem leśny, lecz
jej przebieg wymaga głębszej analizy.

– Tak wyznaczony park narodowy zajmuje obszar 9168,41 ha. Gdyby Bydgoski Park Narodowy powstał byłby on ważnym węzłem dla ważnego europejskiego korytarza ekologicznego, biegnącego Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, łączącą doliny: Środkowej Wisły, Noteci, Warty i Odry. Na tym szlaku byłby on ogniwem pośrednim pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym wraz z proponowanym (…) – Wiślańskim Parkiem Narodowym, a Parkiem Narodowym Ujście Warty; wszystkie one razem leżałyby w wymienionej powyżej Pradolinie. W tym kontekście Bydgoski Park Narodowy wypełniłby lukę w sieci polskich parków narodowych. Stałby się on lokalną marką turystyczną oraz miejscem badań naukowych. Podniósłby on również prestiż regionu. Byłby to również pierwszy park narodowy w województwie kujawsko-pomorskim.

Formalnie idea powstania Bydgoskiego Parku Narodowego pojawiła się po raz pierwszy w poselskiej interpelacji w roku 2020. W odpowiedzi ministerstwa przeczytać można, że „resort środowiska nie planuje obecnie utworzenia na tym terenie nowych form ochrony przyrody” (z uwagi na wprowadzone już inne m.in. stworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej).

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze projekt zwiększenia o 25 liczby parków narodowych (i powiększenia istniejących) realizuje w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Całość opracowania można znaleźć tu

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter