<strong>Regulamin konkursu na zdjęcie lub plakat zachęcające mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim</strong>

I. CEL

1. Celem konkursu jest:

a) rozpowszechnienie informacji na temat programu Bydgoski Budżet Obywatelski wśród mieszkańców Bydgoszczy,

b) zachęcenie do głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim,

c) upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego,

d) promowanie oraz inspirowanie działań bydgoszczan.

2.  Konkurs ma charakter miejski.

3. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy z wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz osób współpracujących przy organizacji
i prowadzeniu konkursu, jak również członków rodzin wyżej wymienionych.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Miasto Bydgoszcz.

III. NAGRODY

1. Organizator przewidział nagrody dla każdej z kategorii w wysokości:

            1. miejsce – smartfon,

            2. miejsce – słuchawki,

            3. miejsce – głośnik Bluetooth.

2. Organizator może przyznać wyróżnienia uczestnikom konkursu, którzy otrzymają dodatkową nagrodę.

3. Ostatecznej oceny projektów dokona komisja konkursowa.

4. Nagrody odbiera się osobiście w Urzędzie Miasta.

IV. FORMA PROJEKTÓW

1. Projekty można zgłaszać w formie:

            a) zdjęcie w rozdzielczości (szerszy bok min. 1000px; 300 DPI),

b) plakat w formacie A4 (format JPG).

2. Temat Konkursu:

Zarówno zdjęcie, jak i plakat powinny w swojej treści zachęcać mieszkańców do głosowania
w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Szczegółowe zasady programu Bydgoski Budżet Obywatelski zostały określone w Zarządzeniu nr 330/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 31 maja 2022 r.

3. Zgłoszone zdjęcia lub plakaty nie mogą bezpośrednio promować żadnego ze zgłoszonych projektów, który będzie poddany głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim
w terminie od 15 listopada do 15 grudnia 2022 r.

V. ZGŁOSZENIA

1. Projekty mogą być zgłaszane wyłącznie elektronicznie na adres e-mail: konkurs@um.bydgoszcz.pl z dopiskiem w tytule lub treści maila „konkurs BBO”. Zdjęcia
i plakaty powinny być dołączone do treści przesyłanych wiadomości w formie załącznika.

2. W zgłoszeniu zdjęcia lub plakatu  należy w treści przesyłanej wiadomości podać:

– imię,

– nazwisko,

– nr telefonu do kontaktu,

– wiek,

– tytuł zdjęcia lub plakatu,

– załączyć zdjęcie lub skan oświadczenia autora zdjęcia lub plakatu zgłaszanego w konkursie na zdjęcie lub plakat zachęcające mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim,

– w przypadku, gdy autor jest niepełnoletni należy załączyć zdjęcie lub skan podpisanego  oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 52 58 59 240, 52 58 59 502 lub pod adresem e-mail: konkurs@um.bydgoszcz.pl.

4. Jedna osoba może złożyć jedno zdjęcie lub jeden plakat.

VI. HARMONOGRAM

– od 1 grudnia 2022 r. do 8 grudnia 2022 r. – dostarczenie projektów,

– od 9 grudnia 2022 r. do 12 grudnia 2022 r. – obrady komisji konkursowej,

– od 13 grudnia 2022 r. – zaprezentowanie zwycięskich projektów.

VII. KOMISJA KONKURSOWA

Oceny nadesłanych projektów dokona komisja konkursowa złożona z wyznaczonych przez Dyrektora pracowników Biura Komunikacji Społecznej.

VIII. PRAWA AUTORSKIE ZWIĄZANE ZE ZDJĘCIEM I PLAKATEM

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia                       i plakatu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b) nadesłany projekt (zdjęcie lub plakat) jest wynikiem samodzielnej twórczości,

c) nadesłany projekt (zdjęcie lub plakat) jest oryginalny, dotychczas niepublikowany                                  i nienagradzany w innych konkursach,

d) nadesłany projekt (zdjęcie lub plakat) nie będzie naruszał praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanego zdjęcia lub plakatu narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim.

2. Uczestnik oświadcza, że z chwilą wzięcia udziału w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie             ze zdjęcia lub plakatu według uznania Organizatora na następujących polach eksploatacji:

a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie zdjęcia lub plakatu w całości lub w części,

b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,

c) rozpowszechnianie zdjęcia lub plakatu, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet, m. in. na stronie www.bydgoszcz.pl, www.bydgoszczinformuje.pl, www.bdgbo.pl i w ramach profili Organizatora prowadzonych m.in. w serwisach Facebook, Instagram, YouTube, TikTok.

d) Wykorzystywanie zdjęcia lub plakatu do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia; w tym w ulotkach, Internecie, prasie,                   w prezentacjach elektronicznych itp.

3. Dodatkowo Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań zdjęcia lub plakatu, w szczególności poprzez dokonywanie jego skrótów lub części oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań i rozporządzanie nimi wg uznania Organizatora na polach eksploatacji.

4. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanego zdjęcia lub plakatu, zwłaszcza naruszenia praw autorskich osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo odrzucenia zgłoszonego zdjęcia lub plakatu – a w przypadku ujawnienia tego faktu po ogłoszeniu wyników – do anulowania swojej decyzji i żądania zwrotu nagrody
oraz ujawnienia informacji o zaistniałym fakcie.

5. Zgłaszając zdjęcie lub plakat na konkurs autor, w przypadku przyznania nagrody wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, oraz nadesłanego zdjęcia lub plakatu na stronach internetowych Organizatora, w szczególności m.in. na stronie: www.bydgoszcz.pl, www.bydgoszczinformuje.pl, www.bdgbo.pl  oraz na profilach Organizatora prowadzonych m.in. w serwisie Facebook, Instagram, YouTube, TikTok.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy autor zdjęcia lub plakatu jest niepełnoletni konieczne jest oświadczenie opiekuna prawnego o zapoznaniu się z treściami umieszczonymi w punkcie VIII oraz ich akceptacji,

2. Projekty niekompletne, a w szczególności nieposiadające oświadczenia, o którym mowa
w pkt. IX ust. 1 nie będą brane pod uwagę,

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz jego interpretacji.

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na zdjęcie lub plakat zachęcające mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim

Oświadczenie autora zdjęcia lub plakatu zgłaszanego w konkursie na zdjęcie i plakat zachęcające mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim

1. Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia lub plakatu pt. ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. zgłoszonego w konkursie na zdjęcie lub plakat zachęcające mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu na zdjęcie lub plakat zachęcające mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim i akceptuję jego postanowienia.

3. Oświadczam, że zgłoszone zdjęcie lub plakat nie były wcześniej prezentowane,                             ani nagradzane w konkursach.

4. Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęcia lub plakatu na stronach Miasta Bydgoszczy,                 w tym w mediach społecznościowych wraz z podaniem informacji o tytule zdjęcia lub plakatu oraz autorze.

……………………………………………………………………………….

imię i nazwisko autora projektu

……………………………………………………………………………….

                               miejscowość i data

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na zdjęcie lub plakat zachęcające mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim

Oświadczenie opiekuna prawnego

 1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacją o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych oraz regulaminem konkursu na zdjęcie lub plakat zachęcające mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatora Konkursu na zdjęcie lub plakat zachęcające mieszkańców do głosowania
  w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim
  tj. Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz w celu udziału dziecka
  w konkursie. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
 2. W związku z konkursem wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych Miasta Bydgoszczy m.in. www.bydgoszcz.pl, www.bdgbo.pl oraz na profilach Miasta Bydgoszczy m.in. Instagram, Facebook, YouTube.
 3. Upubliczniony będzie tytuł zdjęcia lub plakatu, którego dziecko jest autorem oraz będzie podawane imię i nazwisko dziecka.

………………………………………………………………

imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna

 ………………………………………………………………

     podpis rodzica lub prawnego opiekuna

 ………………………………………………………………

         miejscowość i data

Obowiązek informacyjny.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz                          z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z wzięciem udziału w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Bydgoszczy na zdjęcie lub plakat zachęcające mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania w interesie publicznym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym art. 7 ust. 1 pkt 17 i 18 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561)
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla wzięcia udziału
  w konkursie.
 6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia konkursu, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  1. poprawiania swoich danych osobowych,
  1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  1. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

– zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

– potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
Udostępnij: Facebook Twitter