Wjazd do miasta od południa ma być bardziej reprezentacyjny – najpierw jednak nowa ulica na osiedlu

Bydgoscy radni zmienili plan zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Glinki. Przewiduje powstanie nowej ulicy, skrzyżowania i kilka obostrzeń dla potencjalnych inwestorów.

Bydgoscy radni przyjęli zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Glinki (teren zawarty między al. Jana Pawła II, a ul. Dobrzyńską, Cmentarną i granicą miasta, o powierzchni 62 hektarów). Na większość tego terenu istniały obowiązujące plany miejscowe, tyle że nie spełniały dzisiejszych wymogów.

Wpływ na plan ma bezpośrednie sąsiedztwo portu lotniczego w związku z tym dominują tu funkcje usługowe, przemysłowe i związane z obsługą motoryzacji. Tylko w niewielkiej części tereny te stanowią miejsce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Główną regulacją planu jest zmiana układu komunikacyjnego. Port Lotniczy Bydgoszcz złożył wniosek do planu, by na tym obszarze wykluczyć usługi związane np. ze szpitalnictwem czy prowadzeniem domów opieki, pobytem dzieci i młodzieży, a także wykluczyć zabudowę mieszkaniową i zamieszkania zbiorowego. Powód jest oczywisty – hałas generowany przez samoloty i płaszczyzna nalotu, która ma wpływ na możliwą wysokość nowych budynków.

– Wizerunek trasy wlotowej do miasta nie jest do końca właściwy. To pierwsze wrażenie, jakie mają osoby wjeżdżające do miasta od tej strony. Dlatego zależy nam na podniesieniu standardów jakości zagospodarowania tych terenów i lokalizacji obiektów bardziej reprezentacyjnych. By tak się stało konieczna jest zmiana systemu obsługi komunikacyjnej. Obecnie ten teren obsługiwany jest z dwóch stron – od strony północnej z ulicy Cmentarnej, ale ta droga przebiega przez zabudowę jednorodzinną, więc nie powinniśmy tędy trasować ciężkiego transportu. Druga strona to ul. Wąbrzeska od strony południowej – mówiła na sesji Rady Miasta Bydgoszczy Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Założenia planu polegają na tym, że przewiduje się kontynuację ulicy Magnuszewskiej, przedłużenie jej do projektowanej ulicy Łuckiej i stworzenie jednego węzła z ul. Jana Pawła. Ten ciąg stanowiłby główny układ komunikacyjny obsługujący te tereny. Drugim kierunkiem transportu będzie droga prowadzona od południa od projektowanej obwodnicy południowo-wschodniej miasta. Nastąpi wtedy likwidacja prawoskrętu do ul. Wąbrzeskiej, a będzie możliwość zjazdu w ul. Dobrzyńską.

Do projektu planu zgłoszono osiem uwag, wszystkie zostały przez radnych odrzucone, a nowe założenia planu przyjęto.

Zapisz się do newslettera Bydgoszcz Informuje!

Udostępnij: Facebook Twitter